Archive for June, 2012

ATKV Centurion as tak met baie hoe graad van funksionalteit aangewys.

Saturday, June 30th, 2012

ATKV Centurion tydens ATKV SA se Jaarvergadering as tak met ‘n baie hoё graad van funksionaliteit aangewys.

Die tak se Moedertaalprojek is ook as baie hoё gehalteprojek in die fokusgroep: Onderwys aangewys.

ATKV SA se Algemene Jaarvergadering (AJV) het die afgelope week by die ATKV-oord Buffelspoort plaasgevind.

Driehonderd van die ATKV se takke van oral in die land, is by die  AJV verteenwoordig.


Op die foto verskyn vlnr. Mnr. Johan van Schoor, voorsitter van die ATKV Direksie, Beatrice Kotze taksekretaresse, en Sakkie Kotze die takvoorsitter. Hy is ook lid van die ATKV Direksie.

 

ATKV Centurion Jeugleiersforum Uitreik na jeug in Nood.

Saturday, June 16th, 2012

ONS GEE OM

Ons jeugleiers het jeugpasiёnte by die psigiatriese saal van Weskoppies en jeugpasiёnte in die kankersaal by Tshwane Distrikshospitaal besoek.

Die Phyllis Robertson Tehuis vir liggaamlke en verstandelikgestremdes is ook besoek asook die Armstrong Berning Traumasentrum.

Ons het daarna ‘’n busvol behoeftige jeug by die Plaashuis in Centurion ontvang en hulle soos BBP’s vir middagete onthaal.


Op die foto is die ATKV Centurionsangers wat by al ons besoekpunte opgetree het en ook vir hulle musiek gemaak het.
V.l.n.r.: Ricardo, Branvon, Mortimer, Tiro en Le Celle.

ATKV Jeuguitreik na Armstrong Berning Traumasentrum

Saturday, June 16th, 2012

Die identiteit van die jeug by die SAVF se Traumasentrum moet beskerm word.


Op die foto verskyn Lucinda van der Vyver, Sentrumbestuurder saam met die ATKV Centurionsangers wat vir hulle gaan sing het.
V.l.n.r.: Tiro, Mortimer van der Westhuizen, Ricardo, Lucindo van der Vyver en Johan Fourie

ATKV Centurion Jeuguitreik na Phyllis Robertson Tehuis vir liggaamlik- en verstandelikgestremdes

Saturday, June 16th, 2012

ATKV Centurion Jeugleiersforum ondersteun jeug met lewens- en handvaardighede.

Saturday, June 16th, 2012

Die ATKV Centurion Jeugleiersforum se Jeugdagvieringe het, benewens uitreik na Jeug in nood, Jeugpret en ‘n Jeugkonsert, ook ondersteuning in lewens- en handvaardighede ingesluit. Twee van die Jeugleiers het met die jeuggroep gesels oor die jeug se regte en verantwoordelikhede. Daarna het interessante groepsessies plaasgevind waar hulle entrepreneursvaardighede kon aanleer.

Die tienermeisies het saam met Zelmia Reis verskeie praktiese wenke i.v.m. blommerangskikking geleer. Die tienerseuns was weer druk besig met modelbou m.b.v. elektroniese apparaat. Ander tienermeisies en –seuns het weer prakties groente geplant en die kenmerke en dinamiek van verskeie groentesoorte leer ken.


Op die foto wens Zelmia vir Melissa Cornelius en Cherise Walkinshaw geluk met hul rangskikkings.

Jeugdag, Jeugpret en ‘n nuwe SA-rekord deur Jeuglid Niki van den Berg

Saturday, June 16th, 2012

Die ATKV Centurion Jeugleiersforum se Jeugdagviering het gewissel van uitreik na Jeug in Nood tot Jeugpret en selfs ‘n nuwe SA-rekord deur ‘n Jeuglid Niki van den Berg.

Niki het sy aartappelskilrekord van 2m 34cm uit Een aartappel verbeter na 2m 72cm.

Sy 83-jarige ouma Drienie, het die jeug daarna uitgedaag en ‘n tweede plek behaal met 1m 61cm.

Niki het later vir die pret weer saam met die jongmense deelgeneem en toe geblinddoek aartappel geskil. Tot groot verbasing en genot het hy ‘n lengte van 1m 33cm gehaal – sonder enige raaksnymerke aan sy hande…!!!!

Die pret was so lekker dat van die jongmense ‘n nuwe dis probeer het – rou aartappel met tamatie- en mosterdsous…!!!

ATKV Centurion het die kompetisie by die Aartappelfees op Bethal aangebied. Vandat die fees nie meer daar plaasvind nie, word dit van tyd tot tyd by verskillende geleenthede in die land aangebied soos o.a. tydens die Mampoerfees by die Willem Prinsloo Landboumuseum.


Op die foto wens Sakkie Kotze vir Niki en ouma Drienie geluk.

ATKV Centurion Jeugleiersforum

Saturday, June 16th, 2012

Ons Jeugboodskappe aan die Jeug van Suid-Afrika

Ons as Jeug het ook Regte

deur Jeugleier Carissa van Aarde

As ‘n Burger van die Republiek van Suid-Afrika is ons as Jeug geregtig op die regte en voorregte van burgerskap (Artikel 3(2)(a) van die Grondwet) en die reg op ‘n naam en ‘n nasionaliteit van geboorte af.
Ons is gelyk voor die Reg en het die reg tot gelyke beskerming en voordele van die Reg. (Artikel 9(1))
Ons het, gegewe ons ouderdom, volwassenheid en stadium van ontwikkeling ‘n reg om waar dit as gepas geag word, ingelig te word van enige aksie, optrede of besluite wat ons beduidend raak.

Die Jeug het ‘n inherente reg tot menswaardigheid en die reg op die respektering en beskerming van daardie menswaardigheid.
Ons as Jeug het ‘n reg op Lewe en die reg op privaatheid.

Die Staat mag nie regstreeks of onregstreeks onbillik teen ons diskrimineer op grond van ras, geslagtelikheid, geslag, swangerskap, huwelikstaat, etniese of sosiale herkoms, kleur, seksuele oriёntasie, ouderdom, gestremdheid, godsdiens, gewete, oortuiging, taal, kultuur of godsdiens nie.

Ons as Jeug het die reg om ‘n aangeleentheid voor ‘n Hof met toepaslike jurisdiksie te bring of om bygestaan te word om so ‘n aangeleentheid voor ‘n hof te bring. Ons het ‘n reg op billike openbare verhoor voor ‘n Hof of ander onafhanklike en partydige tribunal of forum.
Die Jeug het die reg op vryheid en sekerheid van persoon en om nie op ‘n arbitrêre wyse of sonder gegronde rede van ons vryheid ontneem te word of om sonder verhoor aangehou te word nie.

Ons het die reg om nie deel te neem aan sosiale, kulturele, en godsdienstige aktiwiteite wat nadelig is vir ons welbestaan nie. Daarom mag jeugdiges onder die ouderdom van 18 jaar hulle nie in ‘n huwelik of verlowing begewe nie.
Ons het die reg om ‘n taal van ons keuse te gebruik en aan ‘n  kultuur-, godsdiens- of taalgemeenskap te behoort en mag nie die reg ontsê word om, saam met ander lede van daardie gemeenskap ons kultuur te geniet, ons godsdiens te beoefen en ons taal te gebruik nie. (Artikel 30 en 31 van die Grondwet)

Die Jeug het die reg op basiese onderwys en op verdere onderwys wat die Staat, d.m.v. redelike maatreёls, in toenemende mate beskikbaar en toeganklik moet maak.

Ek doen vandag namens ons Jeugleiersforum ‘n beroep op ons medejeug om hul geleenthede ten volle te benut, hulself so goed as moontlik te bekwaam en ’n positiewe bydrae tot die ontwikkeling en groei van ons land te maak.
Ons is bewus daarvan dat regte ook verantwoordelikhede meebring. Ek stel nou graag vir medeleier Willem Landman aan die woord om daaroor met julle praat.

Ons Pligte en Verantwoordelikhede as Jeug van Suid-Afrika

deur Jeugleier Willem Landman

Ons as die Jeug van Suid-Afrika is trots Suid-Afrikaans in Afrikaans.

Ons reik vandag uit na alle Jeug in Nood ongeag ras, taal, geslag of omstandighede: Jeug in die Gevangenis, in ‘n Plek van Veiligheid, in ’n Traumasentrum.
Ons het begrip en deernis met Jeug wat liggaamlik gestremd is, verstandelik gestremd is en terminaalsieke jeug soos o.a. kankerpasiёnte.
Ons ondersteun Jeugslagoffers van vigs, molestering en verkragting, verwerping en verwaarlosing, dwelmmisbruik en satanisme.

Ons respekteer en eer al die taal- en kultuurgroepe in ons land.
Baie geluk aan ons medejeug wat plaaslik, provinsiaal, nasionaal en internasionaal presteer op akademiese-, kultuur-, sport- en leierskapgebied.

Ons wil as Jeug wetsgehoorsame en lojale burgers van ons land wees.
Ons is bewus van ons regte en pligte maar ook ons verantwoordelikhede teenoor ons ouers, familie, gemeenskap en ons land.

Ons wil as Jeug volgens godsdienstige norme en waardes lewe sodat ons lewens daardeur verryk kan word en tot voordeel van ons land kan strek.
Ons doen ’n beroep op ons medejeug om ‘n gesonde lewensstyl met integriteit te handhaaf, effektiewe en sinvolle menseverhoudinge te beoefen en met ’n positiewe uitkyk op die toekoms te fokus.

Ons wens al ons medejeug voorspoed en sukses toe – ook met die komende eindjaareksamens.

Viva ons Jeug Viva…!!!
Viva ATKV Viva…!!!
Viva Suid-Afrika Viva…!!!

 


Tydens ons Jeugdagvieringe het Alicia Swanepoel (heel links op die foto) en Etumeleng Maluleka (heel regs) voordragte gelewer.
Carissa van Aarde het oor Jeugregte gepraat en Willem Landman oor die Verantwoordelikhede van die Jeug.

ATKV Centurion Jeugleiersforum uitreik na Jeug in Nood op Jeugdag Saterdag 16 Junie 2012

Thursday, June 14th, 2012

ATKV CENTURION JEUGLEIERSFORUM

ONS REIK UIT NA MEDEJEUG IN NOOD

ONS BEMOEDIG EN ONDERSTEUN

JEUGDAG SATERDAG 16 JUNIE 2012

 

09:00 ONS BESOEK:

STEVE BIKO HOSPITAAL: Terminaalsieke Jeug. (o.a. kankerlyers)

ARMSTRONG BERNING TRAUMASENTRUM: Berading vir Jeug wat slagoffers is van Vigs, dwelms, verwerping, verwaarlosing en ongewenste swangerskap.

WESKOPPIES HOSPITAAL: Psigiatriese Jeugpasiёnte.

PHYLLIS ROBERTSON TEHUIS: Liggaamlik- en verstandelikgestremde Jeug.

PLEK WAAR MEISIES HUL BABAS WEGGEE:           

 

11:30
BY DIE PLAASHUIS IN CENTURIONH/v Rabie en Von Willigstrate (oorkant Plant Ranch). Vanaf N1: Jeanlaanafrit in oostelike rigting. 1e robot regs in Rabie. Vanaf Lyttelton: Ry met Cantonmentsweg verby Unitas Hospitaal oor Jeanstr. Cantonments word Rabie.

Groeteboodskappe deur jeugleiers oor:
– Die Jeug se regte.
– Die Jeug se verantwoordelikhede.

Voordrag van gedigte oor die Jeug: Itumeleng Maluleka

Jeugpret: Jeuglid Niki van den Berg se aanslag op sy eie aartappelskilrekord.

Jeugkreatiwiteit en –vaardigheid: Demonstrasies, kreatiewe spel en entrepreneursvaardighede.

 12:30
Ons onthaal en trakteer Jeug wat deur armoede geteister word met ‘n Sang- en Musiekprogram en ‘n Middagete.

ONS GEE OM…!!!

 

Sakkie Kotze           082 925 1488
Voorsitter ATKV Centurion en lid van die Direksie van ATKV SA

Mimi Coertse is 80 jaar jonk…!!!

Wednesday, June 13th, 2012

Baie dankie aan die Universiteit van Pretoria vir ‘n baie aangename en suksesvolle Fondsinsamelingskonsert vir die Mimi Coertse Musiekbeursfonds.

Baie dankie dat een van ons ATKV Centurion Sangersforumlede Coert Grobbelaar, ook aan die verjaarsdagprogram kon deelneem.

Een van ons ander lede Rouel Beukes , ook ‘n bekende operasanger, was ook daar om saam met Japie Gouws BD van die ATKV groep in die vreugde te deel.

Baie geluk Mimi.

Baie dankie vir jou lewenslange bydrae tot en verryking van ons taal en kultuur. Dankie vir jou versiendheid om reeds op sewe en twintigjarige ouderdom die Beursfonds te stig. Baie geluk aan die vele musiekstudente wat hierby gebaat het en die wat nog kom.

Viva Mimi Viva…!!!

ATKV Centurionsangers en -dansers by die Mampoerfees

Sunday, June 3rd, 2012

ATKV Centurionsangers en-dansers by die Mampoerfees by die Willem Prinsloo Landboumuseum

Die ATKV Centurionsangers en –dansers het weer vanjaar vir die sang en musiek tydens die jaarlikse Mampoerfees by die Willem Prinsloo Landboumuseum net buite Pretoria gesorg.

Jennifer Zamudio, ook lid van die ATKV Centurion Sangersforum, het saam by dieselfde geleentheid opgetree.


Op die foto verskyn vlnr.: Branvon du Toit, Louis Buys, Angelique Allison, Albert Fritz, Neil van Wyk en Ricardo.